ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2561 / 10:30:15     โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM (เครื่องส่งFMกำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561