ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2561 / 07:42:16     โดย : สทท.เชียงใหม่
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2561สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5388 5990


ข่าวรับสมัคร จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 25 เมษายน พ.ศ. 2561