ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2561 / 11:09:13     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิิจารณาตีพิมพ์ได้ตามช่องทางดังนี้
1. ส่งทาง E-mail : lawjournal@ru.ac.th
2. ส่งแบบออนไลน์ www.lawjournal.ru.ac.th หรือ www.tci-thaijo.org
3. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย ห้อง 2402-2403ั้น 4 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-310-8205-6 , 086-685-9111 หรือ www.lawjournal.ru.ac.th , www.tci-thaijo.org


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561