ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2561 / 14:54:40     โดย : สวท.แพร่
   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้ 1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน2.เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-511-188


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561