ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2561 / 15:00:39     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่1. สาขางานยานยนต์ จำนวน 40 คน2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 20 คน3. สาขางานอิเล็กทอนิกส์ จำนวน 10 คน4. สาขางานการบัญชี จำนวน 10 คน5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คนรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) และหากครบกำหนดจะปิดรับสมัครในทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-542-882 ต่อ 106


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561