ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:13:44     โดย : สวท.แพร่
   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ มีประสบการด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กหรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้และทัสนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน รับสมัครระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 ที่งานบริหารทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เลขที่ 230/22 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-622-155


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 06 มีนาคม พ.ศ. 2561