ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 19:29:34     โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต๓ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ข่าวประกวดราคา จาก : ฝบห.สปข.3
สิ้นสุดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561