ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 มีนาคม 2561 / 12:07:54     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,และ ภ.ง.ด.91) ประจำภาษี 2560 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) หรือใช้บริการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ณ ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) และการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center: 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5103 – 6 ต่อ 302 303 311-314


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 09 เมษายน พ.ศ. 2561