ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2561 / 13:26:00     โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3
   ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM สวท.แแม่สะเรียง (ส่วนที่ 1 ประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ส่วนที่ 1 ประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.region3.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๘๓๗๔๖ ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2561