ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:36:38     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ. รับรองผู้สนใจสมัครได้ในระหว่างวันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน ก.พ.
สิ้นสุดวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2561