ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:48:31     โดย : สวท.แพร่
   คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรใหม่
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 สายด่วน 1303 โทรศัพท์หมายเลข 02-935-6695 และ 02-935-6697


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สิ้นสุดวันที่ : 02 เมษายน พ.ศ. 2561