ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:54:04     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท ต่อเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ห้องบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ และสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-542-882 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2561