ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2561 / 16:05:33     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเรียนต่อได้ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครเรียนต่อได้ ณ โรงเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2561ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนในสังกัด ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความจำนงเรียนต่อรอบสองได้ ณ โรงเรียนใกล้บ้าน หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-137 ต่อ 104 และโทรศัพท์หมายเลข 088-258-4327


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สิ้นสุดวันที่ : 11 เมษายน พ.ศ. 2561