ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2561 / 16:06:24     โดย : สวท.แพร่
   มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านสื่อสร้างสรรค์ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ส่งประวัติและผลงานได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โทรศัพท์หมายเลข 089-565-1638 หรือ 054-961-177


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ้นสุดวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2561