ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2561 / 13:39:47     โดย : สวท.แพร่
   เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน
เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมอย่างใกล้ชิดกับญาติในลักษณะถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางให้สนทนาและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน โดยญาติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เยี่ยม กำหนดให้เข้าเยี่ยมวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 น.-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น.- 15.00 น. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ อาคารชั้น 2 เรือนจำจังหวัดแพร่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5452-2798 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เรือนจำจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561