ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2561 / 13:40:34     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-542-882 ต่อ 106


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561