ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 / 11:25:17     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนีกงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.๕๐ ภ.ง.ด.๕๒ และ ภ.ง.ด.๕๕
ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ภ.ง.ด.๕๒ และ ภ.ง.ด.๕๕ (๑๕๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี) วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center : ๑๑๖๑ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๖ ๕๑๐๓ - ๖ ต่อ ๓๐๒ ๓๐๓.///


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561