ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 / 15:36:07     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 62 รายการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 62 รายการ โดยจะดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่ และจะดำเนินการประมูลทรัพย์สินฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าสู้ราคาในครั้งนี้ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.๕/ข่าวขายทอดตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-7279 ต่อ 10025


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
สิ้นสุดวันที่ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561