ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 / 16:49:06     โดย : สวท.แพร่
   สนง.สรรพากรพื้นที่แพร่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีภาษี 2560
สนง.สรรพากรพื้นที่แพร่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีภาษี 2560ด้วยขณะนี้ถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯต้องต้องยื่นแบบฯภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีคือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือทางเว็ปไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขาหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5451-117-5 ต่อ 0 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร Call Center 1161


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สนง.สรรพากรพื้นที่แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561