ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 / 17:49:47     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ลำปางประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง...ปลายทางฝัน” โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวงเงินราคากลางฯ ที่ 15,238,000.- บาท (สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ นี้ หรือ http://www.lampang.go.th, http://www.gprocurement.go.th หรือ http://region3.prd.go.th/pr-lampang/lpgegp01.pdf และ https://goo.go/X4orT5 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-5426-5070 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561