ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:54:46     โดย : สวท.ลำปาง
   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 34,780,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ10,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โทร 0-5422-4426


ข่าวประกวดราคา จาก : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561