ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 / 13:56:10     โดย : สวท.ลำปาง
   ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีการเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและอื่น รวมทั้งขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้างซึ่งทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ทางโทรศัพท์ 0-5426-5018-20 หรือสวยด่วนประกันสังคม 1506


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561