ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 / 15:21:39     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ให้สถานศึกษา
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ในการปฏิบัติราชการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-121177 , 053-121181 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561