ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 / 15:50:07     โดย : งานพัสดุ สปข.3
   ประกาศประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม ๑ กิโลวัตต์

ข่าวประกวดราคา จาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
สิ้นสุดวันที่ : 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561