ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / 15:18:31     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลเวียงฝางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรนิกส์ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053452011 ต่อ 107


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง
สิ้นสุดวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561