ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ธันวาคม 2561 / 12:42:36     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๖๙ รายการ
ด้วยคณธกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕ ได้มีประกาษศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนนวน ๖๙ รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ชุมนุมสหฃกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
สิ้นสุดวันที่ : 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561