ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 / 15:59:51     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งแต่บัดนีถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053299830


ข่าวรับสมัคร จาก : สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์
สิ้นสุดวันที่ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2562