ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 / 16:16:19     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงยองสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงยอง (ครั้งที่ 2) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5356-0988 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 11 มกราคม พ.ศ. 2562