ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2562 / 12:02:11     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 29 มีนาคม 2562 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามประกาศ จะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โทรศัพท์ 054-491490 ต่อ 22


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562