ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 มกราคม 2562 / 16:44:10     โดย : สวท.พะเยา
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒”
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒” ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ๖๒” หรือทาง E-mail : machine@most.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๓๓๙๔๙ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ้นสุดวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562