ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2562 / 17:10:54     โดย : สวท.ลำปาง
   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค จำนวน ๒๕ สาขาตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ -สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง โทร. ๐ ๕๔๓๕ ๖๖๘๑-๒ ต่อ ๒๐๑-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ โทร ๐ ๕๓๑๒ ๑๐๐๒-๓-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย โทร ๐ ๕๓๑๕ ๒๐๔๓-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โทร ๐ ๕๔๔๖ ๖๐๐๓-๔-สำนักงานพัฒนาฝึมือแรงงานลำพูน โทร ๐ ๕๓๕๓ ๗๖๙๖-๗-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โทร ๐ ๕๓๖๘ ๖๐๕๑-๔หมายเหตุ : กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง


ข่าวรับสมัคร จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562