ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 / 10:08:41     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีแห่งชาติ ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำนดของมาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 ทุน
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ"ทุนศึกษาต่ิอ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป" หัวข้อย่อย "ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" หัวข้อย่อย "ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง"


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์สรรหาและเสือกสรรกลุ่มงานบริหารการสอบทุน
สิ้นสุดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562