ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:26:07     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลโดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไป
ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเองพร้อมใบสมัครต่ิอเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่และสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ทาง www.cmcity.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 08 มีนาคม พ.ศ. 2562