ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:09:53     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)และผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในระบบจัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 ก.พ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. สนใจดูรายละเอียดรายได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-687153 ต่อ 14 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
สิ้นสุดวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562