ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:38:27     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล หมู่ที่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ฝั่งพิมุกต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ โดยวงเงินงบประมาณ 3,660,000.00 บาท และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,784,474.25 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรีบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sansailuang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5339-7248 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562