ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:13:02     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล.(หมู่บ้านไอซ์แลนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล (หมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์) ต.สันทรายน้อย บริเวณลำเหมืองโจ้ตั้งแต่สะพานไอซ์แวนด์-สะพานไทยสันทรายฝั่งหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,275,000.00 บาท และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,383,897.16 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรีบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sansailuang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5339-7248 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562