ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2562 / 17:41:43     โดย : งานพัสดุ สปข.3
   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน ๔ รายการ

ข่าวประกวดราคา จาก : งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562