ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2562 / 16:50:01     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และและผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2562