ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2562 / 16:26:07     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางเดินหน้า"โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางเดินหน้าจัดทำ"โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่1)โดยส่งพนักงาน หรือ"คุณมาดี" ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถานประกอบการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถุกต้อง ครบถ้วน โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล และข้อมูลที่ได้จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างเหมาะสมเกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น้ำตามศักยภาพของพื้นที่ ร่วมถึงการอนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ หากมีความสงสัยในตัวคุณมาดี สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562