ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 / 14:21:16     โดย : สวศ.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดสำหรับพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 21 รายการ และรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นก 323 แม่ฮ่องสอน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดสำหรับพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 21 รายการ และรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นก 323 แม่ฮ่องสอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีทอดตลาดโดยเป็นการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถดูสภาพพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.และกำหนดการขายทอดตลาด(โดยเป็นการประมูลด้วยวาจา) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 124/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เวลา 9.30 - 12.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดพัสดุและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ โทร 053- 612089 โทรสาร 053-611903 ในวันและเวลาราชการ หรือ email : moi_maehongson@industry.go.th
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนสงวนสิทธ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการขายโดยวิธีทอดตลาดนี้ได้ หากเห็นว่าราคาที่ประมูลเสนอได้นั้นไม่เหมาะสม หรือต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้ ในกรณีผู้ประมูลไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆได้ทั้งสิ้น


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562