ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 / 10:32:02     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2562 โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องแนบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างวิจัย ไม่เกิน 10 หน้า
ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบได้ที่ www.admission.nu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-8304 หรืองานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5586-4828-4829


ข่าวรับสมัคร จาก : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562