ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2562 / 11:26:54     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกองมู ภายในบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 15,800,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2562 กำหนดวัน้สนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 25 มิถุนายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maehongsonlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0-5361-2840


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562