ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 09:13:32     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนเปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา ไก้แก่1.สาขาคอมพิวเตอร์2.สาขาอิเล็กทรอนิกส์3.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานปรดิษฐ์4.สาขาเกษตรกรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - สิงหาคม 2562สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 หรือทาง www.yardfon.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
สิ้นสุดวันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562