ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 09:46:33     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจำนวน 4 ด้าน ด้านละ 3 คน ประกอบด้วย
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านวิชาการ
ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
สำนักงานจังหวัด ศาลากลาง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ชั้น 3 ศาลากลางจัดหวัดเชียงใหม่)
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.opm.go.th หรือขอใบสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลาง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดวันที่ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562