ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 / 16:07:18     โดย : สวท.แพร่
   ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563 รับสมัครคนพิการอยู่ประจำ ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18 - 45 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพใน 4 สาขา จำนวน 50 คน ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และ สาขาเกษตรกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผุ้สนใจสมัครได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2562 (เปิดรับสมัครทุกปี) ฝึกอบรมอาชีพในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 053-104-144 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.yardfon.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ /แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562