ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / 09:49:18     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   จ.เชียงใหม่ หาผู้ประสงค์จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขุดลอกหนองก็อดจอ และขุดลอกลำห้วยไคร้ เพื่อแก้ไขภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัย
หากผู้ใดประสงค์จะดำเนินการ ให้ไปแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562