ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / 11:00:19     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลดมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.maehongsonlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กำหนดวันเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5361 2840 หรือ ผู้ประสานงาน นางลักษณ์คนึง ทองล้ำ โทรศัพท์ 09 1143 5162


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562