ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / 15:20:56     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมรายการประกอบแผนผัง และบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ
ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมฟังข้อคิดเห็นของประชาชนแล้ว ผู้มีสาวนได้เสียสามารถยื่นคำร้อง แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธ์ดังกล่าว เป็นหนังสือภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาและผังเมือง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องในภายหลังข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง
สิ้นสุดวันที่ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562