ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2562 / 17:03:38     โดย : สวท.ลำพูน
   รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพภายในสถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตร 1 เดือน (120 ชั่วโมง) หลักสูตร 3 เดือน (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) และหลักสูตร 6 เดือน (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) คุณสมบัติผู้สมัคร คือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้ว่างงาน สตรีและประชาชนทั่วไป เพศชาย-หญิง เพศทางเลือก ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีอายุระหว่าง 15 ถึง 60 ปี มีสวัสดิการฟรี ได้แก่ ที่พัก วัสดุฝึกอบรม จัดอาหาร 3 มื้อต่อวัน ให้การดูแลรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำปรึกษา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 5309 2420


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563