ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2562 / 09:37:06     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   เรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
เรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่มีความขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2562
นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเรือนจำจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องมีสัญชาติไทย, มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ, มาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง, ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน, ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น, ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม, ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ, ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ, ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น, ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น, ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบราชการ
สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาผู้ต้องขัง โทร 053 – 560714 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : เรือนจำจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562